Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat zowel om de zogenaamde lichte als de zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school.

Iedere school is onderdeel van een samenwerkingsverband. Dat is de vorm waarin scholen, in de regio, samenwerken op het terrein van Passend Onderwijs. In het samenwerkingsverband zorgen scholen er samen voor dat zij leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben zo goed mogelijk onderwijs bieden op een school die bij hen past, zodat minder leerlingen tussen wal en schip vallen.

Zorgplicht
Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband. Dit wordt zorgplicht genoemd. Dit geldt voor leerlingen die op de school staan ingeschreven en voor leerlingen die nieuw aangemeld zijn. Een passende onderwijsplek kan zich bevinden op de school waar ouder(s)/verzorger(s) de leerling aanmelden, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het gewone of speciaal onderwijs.

Extra ondersteuning
Als blijkt dat de (aankomend) leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan zal de school deze ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. De school zal dan een ontwikkelperspectief samenstellen. Dit wordt altijd besproken met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. Onder de ‘extra ondersteuning’ valt ook het speciaal onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs wordt afgegeven door de commissie van toewijzing van het SWV. De school, waar de leerling zit of waar hij voor is aangemeld, vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Ontwikkelperspectief
Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wordt een ontwikkelperspectief opgesteld. De school bespreekt met de ouder(s)/verzorger(s) het ontwikkelperspectief en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In het ontwikkelperspectief staat het verwachte eindniveau beschreven en de manier waarop de extra ondersteuning zal bijdragen aan het bereiken daarvan.

Meer weten?
Ga naar www.passendonderwijs.nl voor algemene informatie. Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over Passend Onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het steunpunt is te vinden via www.steunpuntpassendonderwijs.nl.

 

Vertrouwenspersoon
Passend Onderwijs


Wij vinden het belangrijk dat met Passend Onderwijs uw stem als ouder/verzorger goed gehoord wordt. Dit doen wij natuurlijk vooral op de school van Nordwin College waar uw kind naartoe gaat of naartoe zou willen.

Maar soms komen ouders/verzorgers en Nordwin College er samen niet goed uit. Als u ontevreden bent over een besluit zoals genomen door ons, en ook na overleg met ons komen we niet tot een goede oplossing, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Passend Onderwijs, mevrouw G. Lieuwes. Zij zal met u in gesprek gaan en u ondersteunen om uw bezwaren goed onder woorden te brengen. Zij kan ook bemiddelen in nog een gesprek met Nordwin College of helpen een officieel bezwaarschrift in te dienen. Mevrouw Lieuwes, werkzaam bij het MBO van Nordwin College, is te bereiken via 058 – 284 65 00 of via g.lieuwes@nordwincollege.nl.