Grutsk op ús Greidefûgels

Grutsk op ús Greidefûgels

Bij melkveehouders in Fryslân is de toolkit van Grutsk op ús Greidefûgels in de brievenbus gevallen is in april 2019. Daarin doen de projectpartners van Grutsk de oproep om weideranden in te zaaien met een bloem- en kruidenrijk grasmengsel. De eerste honderd boeren die zich melden, krijgen 8kg van het grasmengsel kosteloos thuisgestuurd. Daarmee kunnen ze één hectare weideranden doorzaaien. Daarnaast krijgen alle boeren 20% korting op hun bestelling van bloem- en kruidenrijk grasmengsel, als ze deze bestelling via Grutsk op ús Greidefûgels plaatsen. Op naar een bloeiend Fryslân. Want een bloeiend Fryslân is een boeiend Fryslân!

Bloem- en kruidenrijke weideranden
Bloem- en kruidenrijke weideranden leveren een rijk insectenleven op. De bloeiende weideranden zijn goed voor de jonge weidevogelkuikens. Zij vinden er hun voedsel en kunnen er schuilen tegen predatoren. De wil is er bij boeren om kruidenrijk grasland in te passen in de bedrijfsvoering. Maar het daadwerkelijk toepassen daarvan is een volgende stap. Met de actie van Grutsk op ús Greidefûgels, proberen de partijen een zetje in de goede richting te geven. Zorgplicht betekent volgens de partijen ook dat je als boer zorgt dat de weidevogels het fijn hebben op het boerenland. Dus het b(l)oeiend maken van het Friese landschap voor de weidevogels.

Zorgplicht
Vanuit de wet natuurbescherming hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. De provincie moet hierop toezien. Boeren zijn verplicht om voorafgaand aan de werkzaamheden op het land maatregelen te treffen om nadelige gevolgen voor weidevogels te voorkomen. Dit betekent dat ze vooraf moeten weten waar de nesten liggen of waar in het land de kuikens zitten. De plaatselijke vogelwacht kan hierbij helpen. Niet alle boeren en loonwerkers zijn bekend met deze zorgplicht. Daarom vragen de partijen het komende broedseizoen op verschillende momenten aandacht voor het beschermen van de weidevogels.

Partener Nordwin College
Natuurinclusief denken en handelen - waarbij de natuur zo goed mogelijk benut wordt in en rondom het boerenbedrijf – is een vast onderdeel  in het lesprogramma van onze groene opleidingen.

Meer info:
https://grutskopusgreidefugels.nl/

Terug