Weidevogels & Natuurinclusieve Landbouw

Weidevogels & Natuurinclusieve Landbouw

Nordwin College is samen met diverse projectpartners gestart met het project Weidevogels & Natuurinclusieve Landbouw. Het project richt zich op kennis en innovatie voor de agrarische sector, nodig voor duurzame verbetering van het Nederlandse weidelandschap. De weidevogel is hierbij gekozen als thema voor nieuw te ontwikkelen lesmateriaal.

Uitgangspunt

De weidevogelstand (c.q. faunabeheer) is een belangrijke indicator voor de gezondheid van onze agrarische bodem. Dit onderwerp koppelen we aan de actuele thematiek van natuurinclusieve landbouw en kringloopdenken. Dit verdient, naast het huidige aanbod, binnen ons agrarisch onderwijs versneld (en integraal!) aandacht binnen de curricula.

Ambities

  • Ontwikkelen van nieuw lesmateriaal op meerdere niveaus, waarbij studenten samen met melkveehouders/ agrarische beroepsbeoefenaars (ook) praktijkprojecten uitvoeren en begeleiden. Dit complementair aan de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van bodembeheer, faunabeheer, weidevogels.
  • Lesmateriaal actualiseren en digitaliseren, zodat aanbieding van lesstof mogelijk is als blended learning (praktijksituatie gekoppeld aan e-learning).
  • Aanbieden van geactualiseerde beroepskennis over NiL binnen schoolloopbaan van jonge boeren, maar ook daarna (alumni, beroepsgroepen e.a.) i.h.k. van Een Leven Lang Leren.
  • Concreet, praktisch lesmateriaal maken en aanbieden in de MBO Veehouderijopleidingen, passend volgens de kwalificatie eisen van de nieuwe HKS MBO. Voor HBO op navenante wijze materiaal op HBO-competenties.

Organisatie

Een ontwikkelgroep van docenten groen onderwijs wordt aangevoerd door Nordwin College (projectleiding) en Van Hall Larenstein, beide te Leeuwarden. Gespecialiseerde lectoraten op het gebied van biodiversiteit zoals het lectoraat Bijen en het lectoraat Weidevogels zijn betrokken.

Beschikbaarheid informatie

Lesmateriaal zal digitaal beschikbaar worden gesteld via de elektronische leerplatforms van Nordwin College (n@tschool) en VHL. Externe beschikbaarheid o.a. via Wikiwijs.
RUG/GELIFES stelt kennis beschikbaar t.b.v. het project. Communicatie loopt via deelname van de partners in King of the Meadows.
Docenten/scholen uit de Groene Kenniscoöperatie worden betrokken en richting de (v)MBO’s wordt ook gecommuniceerd via de AOC Raad. Kenniscirculatie vindt ook plaats via VHL-netwerk en via KC N&L.

Projectpartners

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), Leeuwarden - Friese Milieu Federatie, Leeuwarden - Kening fan ’e Greide, Leeuwarden (burgerinitiatief weidevogels en biodiversiteit) - ANV Skriezekrite, IDZEGEA (SWF) (inclusief deelnemers Gildeboeren Weidevogelmelk) - ANV Noardelike Fryske Wâlden, BURGUM

Betrokken & belanghebbende partijen

AOC Raad en 4 Groen - RUG/ GELIFES, prof Th. Piersma - Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit VHL - CIV Agri & Food Melkveehouderij, Ede - Provinsje Fryslân - Ministeries van EZ en Onderwijs

Meer informatie

Ytje Hoekstra, Projectleider
T 058 253 40 00
E y.Hoekstra@nordwincollege.nl

Terug