Inspectierapport Bestuurlijk Handelen en vierjaarlijks onderzoek

Statement Nordwin College Rapport Bestuurlijk Handelen

Afgelopen maart heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar het Bestuurlijk Handelen binnen Nordwin College. De Onderwijsinspectie zal maandagnacht 3 september a.s. het definitieve onderzoeksrapport publiceren. Het rapport bevat pijnlijke bevindingen die met name gericht zijn op het handelen van het cvb en de rvt op het gebied van onderwijskwaliteit, financieel beheer, sturing en in control zijn en de bestuurlijke crisis.

Daarnaast heeft de Inspectie begin 2018 het reguliere vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Nordwin College. De Inspectie zal dinsdagnacht 4 september a.s. het definitieve onderzoeksrapport publiceren. Het rapport bevat voornamelijk bevindingen op het gebied van sturing op de onderwijskwaliteit, samenwerken met het bedrijfsleven, en de examinering.

Sinds het aanstellen van een interim bestuurder en het delen van het conceptrapport (mei 2018) werkt Nordwin College hard aan de conclusies en bevindingen die zij ook eerder zelf had geconstateerd. Op hoofdlijnen betekent dit systematisch werken aan herstelplannen, verbeteringen, borging van kwaliteit, continuïteit van de organisatie, de implementatiekracht en het op orde brengen van de stafafdelingen met bijbehorende processen en systemen.

Concrete voorbeelden van maatregelen en gevolgen zijn:

  • Herstelplan financieel beheer en continuïteit
  • Vernieuwde planning en control cyclus: nieuw allocatiemodel
  • Hernieuwd managementinformatiesysteem
  • Herstelplan Kwaliteit en Ambitie
  • Herstelplan Goed Bestuur
  • Alle leden van de rvt stelden hun zetel beschikbaar maar twee leden zijn uit oogpunt van continuïteit vooralsnog aangebleven
  • Aanstellen interim bestuurder als nieuw cvb-lid

Vertrouwen in de toekomst

Het Inspectierapport doet Nordwin College pijn en is onwenselijk voor alle betrokkenen. De kritiek is pittig maar wordt onderkend. Desalniettemin zijn we positief over de verbeteringen in ons onderwijs en de organisatie die het tot gevolg heeft. De rvt, het cvb, de OR, de SR, de Ouderraad en de medewerkers hebben vertrouwen in de verbeteringen waarmee we aan de slag zijn en de omslag die gaande is.

Quote OR: Het afgelopen driekwart jaar is voor iedereen een enerverende periode geweest en als ondernemingsraad kom je terecht in een situatie die zeker geen alledaagse kost is. Een situatie die vraagt om een voortdurend afwegen van belangen. We hebben gemerkt hoe enorm de betrokkenheid van alle medewerkers bij Nordwin College is. Met dit in het achterhoofd en met de huidige ontwikkelingen zien wij als ondernemingsraad de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Quote SR: "Ook voor ons was de afgelopen tijd spannend, als studenten van Nordwin College maakten wij ons ook zorgen over onze toekomst, maar wij hebben vertrouwen in de nieuwe RvT en CvB"

Klik hier voor vragen en antwoorden.

Wat is het verschil tussen de onderzoeken Bestuurlijk Handelen en het regulier vierjaarlijks onderzoek?

Regulier vierjaarlijks onderzoek
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder bestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij Nordwin College.

Onderzoek Bestuurlijk Handelen
De inspectie is het specifieke onderzoek Bestuurlijk Handelen gestart door een combinatie van een aantal signalen zoals het onder verscherpt financieel toezicht staan, al geruime tijd onvoldoende op kwaliteitszorg op instellingsniveau en de bestuurlijke crisis.  

Wat verstaat de inspectie onder borging onderwijskwaliteit?
Het bestuur Nordwin College moet sturen op het in orde houden en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Hiervoor moeten (duidelijke) doelen voor de onderwijskwaliteit worden afgesproken met de scholen en opleidingen. Ook moet het bestuur erop letten dat de afspraken die zijn gemaakt met de scholen en opleidingen wel worden nagekomen.

Het onderwijsmanagement moet sturen op het in orde houden en verbeteren van de onderwijskwaliteit. De teamleiders en de docenten moeten kijken naar wat er bereikt wordt en of er zodoende nog iets moet worden verbeterd.

 

Terug