Kwaliteit examinering Nordwin College


Nordwin College werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Wij sluiten ons onderwijs aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, de regelgeving van de overheid, de belevingswereld van studenten en bij de eisen vanuit het beroepenveld. Deze eisen zijn voor een groot gedeelte vertaald naar 'De groene standaard'. Hierin zijn inhoud en vaardigheden beschreven die nodig zijn voor het niveau voor kwalificatie. Daarbij is De groene standaard op de praktijk én op de student gericht.

Met behulp van examens toetsen we of onze studenten voldoen aan de eisen vanuit het beroepenveld. Examinering is bij ons dus een belangrijk onderdeel binnen het geheel van activiteiten. Toezicht op de examinering wordt uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs.

Inspectieonderzoek 2015
In 2015 is door de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van de examinering van 4 opleidingen beoordeeld. Het onderzoek bestond uit twee delen.

Opzet onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op het Toezichtkader BVE 2012. Voorafgaand aan het onderzoek zijn relevante documenten op de site van de inspectie gezet (kwalidata). In week 12,13 en 14 van 2015 heeft het onderzoek naar de staat van de instelling plaatsgevonden.  Tijdens dit onderzoek is er gesproken met constructeurs, vaststellers, beoordelaars, vertegenwoordigers uit de examencommissie en met het management. Daarnaast zijn er relevante documenten onderzocht.

Resultaten
Het risico voor de kwaliteit van de examinering is gering tot matig. De examinering van alle onderzochte opleidingen moet worden verbeterd. Met name het functioneren van de examencommissie moet aandacht krijgen. Het gaat hierbij om de rol onderzoek te doen naar de juistheid van afgegeven oordelen. Tot nu toe beperken zij zich tot de vaststelling of alle oordelen beschikbaar zijn en dat deze voldoende zijn.

In het algemeen zijn de procedures rondom de vormgeving van het proces van en de waarborging van goede randvoorwaarden bij de examinering goed ontwikkeld en is er een systeem ontwikkeld om  toe te zien op naleving van afspraken rond de examinering. Ook wordt bij alle opleidingen een adequaat instrumentarium ingezet.

Voorgenomen beleid 2015 - 2016
Er zijn zaken die in schooljaar 2015 – 2016 extra aandacht vragen:
- Het functioneren van de examencommissies
- Onderscheid formatieve en summatieve toetsing
- Benutten en inzetten inrichtingsplannen