Ondersteuningsstructuur Nordwin College

Nordwin College vindt het belangrijk dat jij de begeleiding krijgt die nodig is om je opleiding tot een succes te maken. Elke student krijgt dezelfde basisbegeleiding vanuit de opleiding, daarnaast is vanuit ‘passend onderwijs’ specifieke begeleiding mogelijk.

Tijdens je opleiding kun je gebruik maken van de ondersteuningsstructuur van zorgcoördinatoren, decanen en STAP/Stipe. De vormgeving van deze ondersteuningsstructuur is afhankelijk van de locatie in samenwerking met externe partners.

Coach

Binnen Nordwin College is de coach het eerste aanspreekpunt voor de studenten. Zowel op het gebied van studievoortgang, welbevinden, vervolgopleidingen als arbeidsmarkt. Ook kan je coach je verder helpen als er andere problemen zijn die je studie belemmeren.

(Vak)docent

Een docent geeft les aan groepen en verzorgt een specifiek onderdeel van je opleiding. Een vakdocent begeleidt voornamelijk op het eigen vakgebied.

Decaan

Decanen werken op alle locaties van Nordwin College. Je kunt bij een decaan terecht voor vragen over (vervolg)opleidingen, doorstroom en uitstroom naar werk.

Vertrouwenspersoon

Je kunt terecht bij een vertrouwenspersoon als je vragen hebt die je liever niet met je docent of je coach wilt bespreken.

Zorgcoördinator

Zorgcoördinatoren zijn werkzaam op de MBO 1&2-locatiesen in Sneek, Buitenpost, Heerenveen en Leeuwarden en op MBO 3&4 in Leeuwarden. De zorgcoördinator begeleidt in overleg met coaches interne/externe trajecten voor en met studenten. De zorgcoördinator werkt hierin nauw samen met Stipe (Sneek, Buitenpost, Heerenveen) en STAP (Leeuwarden) en is in voorkomende gevallen betrokken bij intakeprocedure en verzuim. Daarnaast is de zorgcoördinator verantwoordelijk voor doorgaande zorglijnen in vo-mbo-uitstroom/doorstroom.

STAP

STAP werkt voor de MBO 1&2 / 3&4 / MBO Life Sciences locatie van Nordwin College in Leeuwarden. STAP begeleidt studenten op verzoek (in overleg met coaches/docenten) in interne en externe trajecten, coördineert de intakes, regelt tussentijdse in- en uitstroom, verzorgt trainingen en treedt op als intermediair in externe (ondersteuning)contacten. STAP maakt gebruik van studenten van opleidingen uit het sociale domein van hogescholen uit de regio die stagelopen en begeleid worden door de Zorgcoördinator en Interne Schoolopleider.

Stipe

Stipe is werkzaam binnen de MBO 1&2-locaties van Nordwin College in Sneek, Buitenpost, Heerenveen. Stipe bestaat uit studenten van de opleidingen van het sociale domein van de hogescholen uit de regio, die stage lopen en begeleid worden door een maatschappelijk werker en de zorgcoördinatoren van de locaties.

Dit team van professionele krachten helpt bij het:

  • Vroegtijdig signaleren van problemen bij studenten.
  • Ondersteunen van studenten gericht op het ontwikkelen van talenten, het oplossen van knelpunten om zo hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, dat studenten de regie over hun eigen leven te kunnen nemen en hun zelfredzaamheid te vergroten.
  • Voorkomen van voortijdig schoolverlaten door met een onderscheidende werkwijze, aanvullend te werken op de ondersteuning die al aanwezig is op de scholen.

Zo nodig doorverwijzen en begeleiden naar hulpverlening buiten de school. Hiervoor zijn er nauwe contacten met de gebiedsteams in de regio.

Externe ondersteuning

Nordwin College werkt binnen alle locaties samen met externe ketenpartners om studenten passende ondersteuning te bieden bij hun begeleidingsvraag. Waar nodig schuift Nordwin College aan bij de gemeentelijke multidisciplinaire overlegtafels om tot een kwalitatieve ondersteuningsrouting te komen. Betrokken instellingen kunnen zijn RMC, SMW, JGZ, BJZ, Jeugdhulp, GGZ, MEE, VNN, politie, jeugdwerk etc.

Ondersteuning Nordwin-breed

Nordwin College kent een tweedelijns vraag- en adviesfunctie voor alle locaties; deze functionaris heeft een begeleidende taak om locaties te verbinden in het realiseren van passend onderwijs.

Wil je meer informatie over begeleiding en hoe Nordwin College daarmee omgaat? Klik hier.