Provinsje rikt sertifikaten Frysk út

Earste jiers MBO studinten fan it Nordwin College yn it Hearrenfean hawwe 22 juny 2016 in sertifikaat Frysk yn ûntfangst nommen fan Provinsje Fryslân.
Noch net earder wie de groep studinten, 26 yn totaal, sa grut. In prestaasje, want mei it sertifikaat kinne sy sjen litte dat se it Frysk goed ferstean en/of prate kinne yn de beropssituaasje.

 

Terug