Artikel 1. Definities


In het hierna volgende wordt verstaan onder:

a. MBO Raad:
de brancheorganisatie van het onderwijs en de belangenbehartiger van zijn leden.

b. Opdrachtnemer:
een cursusinstelling die lid is van de MBO Raad

c. Opdrachtgever:
elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Opdrachtnemer een Opdracht heeft gegeven.

d. Opdracht:
de opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om een cursus te verzorgen, diensten te verrichten, of onderwijsmateriaal te vervaardigen en/of te leveren.

e. Cursus(sen):
een door Opdrachtnemer verzorgde cursus, training, her- en/of bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enig andere vorm van opleiding.

f. Deelnemer:
de particulier (een door Opdrachtgever opgegeven persoon of opdrachtgever zelf) die deelneemt aan een Cursus die Opdrachtnemer verzorgt.

g. Aanmelding:
de inschrijving door Opdrachtgever voor een Cursus, waarbij beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan om onderwijs te ontvangen.

h. Onderwijsmateriaal:
Cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus of Opdracht wordt gebruikt.


Artikel 2. Toepasselijkheid


2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer en op alle Opdrachtnemer verstrekte opdrachten zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijke van de hand gewezen.

2.3 Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van een Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend maken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke rechtstreekse claims van Deelnemer jegens Opdrachtnemer.

Artikel 3. Overeenkomsten


3.1 Aanmeldingen zijn voor Opdrachtnemer pas bindend nadat Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd. Plaatsing voor een cursus geschiedt in de regel op volgorde van binnenkomst van Aanmelding. Bij Opdrachtnemer worden de Aanmeldingen per Cursus geïnventariseerd en bij voldoende aanmelding worden de cursisten voor de cursus uitgenodigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

3.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden Opdrachtnemer slechts voor zover Opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt, of voor zover Opdrachtnemer feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.

3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Cursus, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van Opdrachtnemer, maar kunnen onderhevig zijn aan afwijkingen en wijzigingen.

Artikel 4. Prijzen


4.1 Alle prijzen zijn in Euro's en vrijgesteld van BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

4.2 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Artikel 5. Levering, leveringstijd


Alle door Opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Betaling


6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen.

6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3 Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening een rente van 1,25 % per (gedeelte van de) maand verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6.4 Alle kosten die Opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 115,-.

Artikel 7. Deelnemers, lessen, Onderwijsmateriaal


7.1 Toelating van een Deelnemer tot een Cursus op grond van het voldoen aan de door Opdrachtnemer verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemer de Cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden.

7.2 Opdrachtnemer heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de Cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het Cursusgeld door opdrachtgever onverlet.

7.3 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgaaf van reden wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster. Uiteraard wordt gestreefd naar uitvoering van de cursus volgende planning. Indien een Cursus (-onderdeel) door omstandigheden welke gelegen zijn in de sfeer van Opdrachtnemer geen doorgang kan vinden, worden betalingen gerestitueerd naar rato van het deel van de cursus dat effectief gegeven is.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten


8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Opdrachtnemer vervaardigde, of verstrekte Onderwijsmateriaal berust en blijft berusten bij de in dat materiaal genoemde eigenaar.

8.2 Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door Opdrachtnemer vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan om Onderwijsmateriaal of enig ander tijdens, of in verband met de cursus ter hand gesteld werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken of aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

8.3 Voor elke handeling van Opdrachtgever en/of Deelnemer in strijd met het in 8.1 en 8.2 bepaalde is Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van EUR 5000,-- onverminderd het recht van Opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding

Artikel 9. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens


9.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en Deelnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.

9.3 Al het door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met, een Opdracht of Cursus, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Opdrachtnemer op geen enkele wijze instaan voor de juistheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.4 Als Opdrachtgever dan wel Deelnemer tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt van Opdrachtnemer ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

9.5 Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Opdrachtnemer te beschikking gestelde gegevens zal Opdrachtnemer vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken.

9.6 Deelnemer is gehouden mogelijke veiligheidsinstructies en -normen van de kant van Opdrachtnemer stipt na te leven. Weigering van deze inachtneming leidt tot volledige aansprakelijk van Opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering


Opdrachtgever is gerechtigd een opdracht schriftelijk tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever dient bij annulering tot één werkdag voor de aanvang van de Cursus 20% van het cursusgeld te voldoen. Volledige vergoeding is verschuldigd vanaf de dag der aanvang van de cursus.

Artikel 11. Overmacht


Indien naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal Opdrachtnemer in dat geval naar rato terugbetalen, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen teruggave plaats.

Artikel 12. Klachten


12.1 Opdrachtgever wordt geacht de door Opdrachtnemer verzorgde Cursus en Onderwijsmateriaaldiensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.

12.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van verzorgde Cursus en/of Onderwijsmateriaal dienen binnen tien dagen na ontvangst bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van Opdrachtnemer.

12.3 Tijdig en op juiste wijze ingediende klachten zullen in behandeling worden genomen door de Commissie Klachtbehandeling van Opdrachtnemer. Een klacht zal zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst door Commissie Klachtbehandeling worden afgedaan.

12.4 Eventuele honorering van een klacht heeft geen gevolgen voor de begrenzing van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zoals aangegeven in artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 13. Ontbinding


Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enig schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of grote delen daarvan verliest.
b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, of indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


14.1 Op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem.