Cursusgroepenregeling
Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het vergoten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van uw bedrijf. Bij het fonds Colland Arbeidsmarkt kunt u een subsidie aanvragen voor de cursuskosten van uw werknemers (tot 75% korting). Ook werknemers kunnen een subsidie aanvragen. Lees meer op de site van Colland

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe subsidie praktijkleren stimulans voor leerwerkplaatsen
Deze subsidieregeling stimuleert werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding van de student of leerling. De werkgever is volgens de regeling degene die daadwerkelijk voor de begeleiding van de student zorgt. De grootste doelgroep voor de subsidie zijn de werkgevers die een leerwerkplaats bieden aan studenten in het mbo die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Daarnaast kunnen ook werkgevers van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de subsidie. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister de regeling uitgebreid voor vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen. Bedrijven die deze groepen jongeren begeleiden kunnen aanspraak maken op de subsidie. Bedrijven die een stage voor de beroepsopleidende leerweg (bol) aanbieden, kunnen dit niet.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd en wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Subsidie aanvragen via de website  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren.

U kunt enkel subsidie aanvragen als u een erkend leerbedrijf bent en de praktijkbegeleiding van de deelnemer verzorgt :

• Subsidie is beschikbaar voor BBL-opleidingen (opleidingen ingeschreven in het crebo-register).
• Subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per BBL per schooljaar  (1 augustus tot en met 31 juli).

De opleiding moet voldoen aan de norm voor onderwijsuren en uren voor beroepspraktijk vorming.

Verplichte administratieve documenten:
• Praktijkleerovereenkomst getekend door de deelnemer, de werkgever, het kenniscentrum en de onderwijsinstelling.
• Aanwezigheidsregistratie van de deelnemers.
• Urenregistratie praktijkbegeleider.
• Bewijs met betrekking tot de BPV vorming.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werken met Wajongers
De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste groep blijft relatief onderbelicht, terwijl de land- en tuinbouw juist een plek kan bieden aan deze mensen. Deze mensen, veelal met een Wajong-status (Wajong = wet werk en ondersteuning jonggehandicapten) hebben een ontwikkelingsstoornis, psychiatrisch ziektebeeld of somatisch ziektebeeld. Dit vraagt om extra ondersteuning en inspanning van de werkgever, waarbij de focus ligt op werken naar vermogen. In deze brochure vindt u eerlijke praktijkverhalen van ondernemers die met Wajongers werken. U krijgt praktische tips en er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die hierin worden geboden. Deze brochure is van ondernemers voor ondernemers.

Klik hier voor de brochure