Update coronavirus

Op deze pagina vind je alle informatie over het coronavirus.

18-6-2020, 16.00 uur

​​De verwachting is dat minister-president Rutte woensdag 24 juni weer een persconferentie geeft. We gaan ervan uit dat we dan meer informatie krijgen over de huidige maatregelen en eventuele veranderingen daarin. In de laatste week voor de zomervakantie informeren we onze leerlingen en hun ouders en studenten over wat dat voor hen betekent. 

27-5-2020, 10.00 uur

Onze leerlingen en hun ouders en studenten hebben gisteren of vandaag een mail met alle informatie over hoe we weer gedeeltelijk open gaan. We zijn erg blij dat we onze leerlingen en studenten weer op school mogen ontmoeten. We hanteren hierbij de belangrijkste uitgangspunten:

 1. De veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers moeten gewaarborgd zijn.
 2. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
 3. Op school geven we zoveel mogelijk lessen die moeilijk op afstand te geven zijn, zoals praktijklessen. Daarnaast blijven we online onderwijs aanbieden.
 4. Het openbaar vervoer moet zoveel mogelijk vermeden worden.

Afspraken

 • Zowel voor leerlingen, studenten als personeel geldt: je komt alleen naar school als dit noodzakelijk is.
 • Maximaal 20% van de bezetting van vóór de coronacrisis, mag vanaf 2 juni in de scholen/gebouwen aanwezig zijn.
 • We houden altijd 1,5 meter afstand.
 • De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is. Dit betekent dat het aantal lesmomenten beperkt zal zijn.
 • Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. In het lesrooster houden we daar rekening mee. Leerlingen en studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar school.
 • In onze scholen is materiaal beschikbaar zodat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht.
 • We maken de school en de werkplekken (en vooral de contactpunten en toiletten) dagelijks intensief schoon.

Thuisblijven bij (luchtweg)klachten
Als uw zoon of dochter één of meerdere van de volgende klachten heeft, dan moet hij/zij thuisblijven:
- neusverkouden
- hoesten
- moeilijk ademen/benauwd
- verhoging en koorts boven de 38 graden 
Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het personeel.

Lesrooster
Leerlingen krijgen hun lesrooster van de locatie waar ze op school zitten. Studenten vinden hun lesrooster in de groepsagenda van de ELO.

21-5-2020, 20.00 uur

Na Pinksteren mogen onze VMBO-leerlingen en MBO-studenten weer gedeeltelijk naar school! VMBO-leerlingen vanaf 2 juni en MBO-studenten vanaf 15 juni. Na de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben we van het kabinet richtlijnen gekregen over hoe we dat kunnen gaan organiseren. Wat dat voor onze leerlingen en studenten betekent, laten we hen volgende week via de mail weten.

3-4-2020, 19.00 uur

Het kabinet heeft 31 maart jl. aangekondigd dat de maatregelen in de aanpak van het coronavirus verlengd worden. Scholen blijven in ieder geval dicht tot en met de meivakantie. Voor onze scholen is dat tot en met 5 mei 2020.

Drie maatregelen
Nu de scholen langer dicht blijven, heeft het ministerie van onderwijs alle scholen opgeroepen verder te gaan op de ingeslagen weg. Dat betekent:

 1. Leerlingen en studenten krijgen in ieder geval tot de meivakantie onderwijs op afstand. 
 2. We proberen zoveel mogelijk online te toetsen en te examineren.
 3. Als dat niet kan, dan zoeken we manieren om toetsen en examens op school af te nemen, binnen de richtlijnen van het RIVM.

Leerlingen en studenten in het examenjaar
Als we ons aan de regels van het RIVM houden, dan kunnen we zoals we eerder lieten weten, de (school)examens en inhaaltoetsen vanaf 15 april aanbieden. Alle leerlingen en studenten krijgen uiterlijk een week voor de toets of het (school)examen de planning.

Leerlingen VMBO-groen leerjaar 3
Op dit moment is nog onduidelijk hoe we het PTA leerjaar 3 precies gaan afronden. We verwachten daar vóór de meivakantie meer duidelijkheid over te kunnen geven.
Leerlingen kunnen hun PTA-opdrachten en/of werkstukken die zij hebben gemaakt, digitaal inleveren.
Toetsen uit het PTA leerjaar 3 nemen we op dit moment niet af.

Onderwijs op afstand gaat door (alle klassen)
Het onderwijs op afstand gaat nog steeds door. Dat geldt voor alle leerjaren voor alle leerlingen en studenten.

(Buitenlandse) stages en excursies/BPV/LIP/Praktijkexamens op de bedrijven
Lopende en geplande stages/BPV/LIP in Nederland gaan nog steeds gewoon door, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Tenzij het bedrijf waar de student stage loopt ook dicht gaat. De nieuwe stageperiode (periode D) start na de meivakantie. Buitenlandse excursies en stages gaan dit schooljaar niet door. Voor MBO 3&4 geldt bovendien dat deze ook in periode A van het nieuwe schooljaar niet doorgaan. Of dat ook voor MBO Life Sciences geldt, is nu nog niet duidelijk.

Doorstromen van mbo naar hbo
Studenten die volgend studiejaar willen doorstromen naar het hbo, maar die door de coronacrisis hun mbo-opleiding niet op tijd kunnen afronden, mogen wel alvast starten met hun hbo-opleiding. Deze studenten krijgen een half jaar extra de tijd, tot 1 januari 2021, om hun mbo-opleiding alsnog te halen. Op www.duo.nl vind je meer informatie.


31-3-2020, 15.00 uur

Woensdag 1 april meer informatie over kabinetsbesluit
Vanavond verwachten we in de persconferentie van minister-president Rutte meer te horen over het vervolg van de huidige coronamaatregelen. Woensdagmiddag weten we wat het kabinetsbesluit gaat betekenen voor het onderwijs. Daarna informeren we je zo snel als mogelijk.

24-3-2020, 19.00 uur

Gisteren heeft het kabinet opnieuw verscherpte maatregelen afgekondigd. Daaropvolgend hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs vandaag bekendgemaakt wat dat voor het onderwijs betekent.

VMBO-groen

- Centraal Examen gaat niet door
De centrale examens in het VO gaan dit schooljaar niet door (geen theorie en geen praktijk). Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Gezien onze hoge slagingspercentages van de afgelopen jaren ben ik ervan overtuigd dat de docenten goed kunnen bepalen of een leerling diplomawaardig is.

- Schoolexamens en inhaaltoetsen gaan vanaf 15 april wel door
Vanaf 15 april bieden we weer schoolexamens en inhaaltoetsen aan. Dat betekent dat we in de komende weken de ruimte hebben om de examens goed in te plannen en het afstandsonderwijs verder in te richten. In de teams worden afspraken gemaakt over wie welke rol in de voorbereiding speelt. 

Ouders en leerlingen ontvangen het rooster voor de schoolexamens uiterlijk een week voor het eerste examen. Dan heeft de leerling voldoende tijd om zich voor te bereiden. Natuurlijk is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen van de vakdocent en/of coach. Het afstandsonderwijs gaat dan ook gewoon door.

- Stages
De lopende en geplande stages gaan nog steeds door. Tenzij het bedrijf waar de leerling stage loopt ook dicht gaat. Dan kan de leerling contact opnemen met de mentor of stagebegeleider van school. Nieuwe stages starten we tot nader order niet.

MBO

De MBO Raad heeft een gewijzigd standpunt ingenomen ten aanzien van examinering. Alle examens die op school plaatsvinden worden opgeschort tot tenminste 6 april. Wij volgen dit advies en nemen de ruimte om tot 15 april geen examens op school af te nemen. Daardoor kunnen we in de komende weken het afstandsonderwijs verder inrichten en kijken hoe examinering de komende maanden mogelijk is, vooral ook in de beroepspraktijk. Uiteraard volgen we altijd de richtlijnen van het RIVM.  

- Tot 15 april geen examens op school
Vanaf 15 april starten we weer met de examens. Studenten ontvangen uiterlijk een week vóór hun eerste examen een uitnodiging van het Examenbureau wanneer de examens plaatsvinden en hoe we dat gaan doen. Studenten hebben dan nog voldoende tijd om zich voor te bereiden. Natuurlijk kunnen zij voor extra ondersteuning ook altijd contact opnemen met hun coach.

- Praktijkexamens en proeven gaan door
Voor de studenten die in het laatste jaar zitten en gaan diplomeren, gaat de examinering bij BPV-locaties nog steeds zoveel mogelijk door. Vanzelfsprekend alleen volgens de richtlijnen van het RIVM. Voor de overige instellingsexamens, beroepsproeves, werkprocesexamens en keuzedeel-examens ontvangen studenten een persoonlijke uitnodiging van het Examenbureau. De al lopende werkprocesexamens, beroepsproeves en eventueel keuzedeel-examens gaan zoveel mogelijk door op het bedrijf. Mocht het bedrijf dichtgaan, dan ontvangt de student tijdig een nieuwe uitnodiging waar het examen zal plaatsvinden.

- Stages/BPV/LIP
Lopende en geplande stages/BPV/LIP in Nederland gaan nog steeds gewoon door, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Tenzij het bedrijf waar de student stage loopt ook dicht gaat. We verzoeken de student in dat geval direct contact op te nemen met de coach. De nieuwe stageperiode start na de meivakantie.
 

18-3-2020, 18.30 uur

Onderwijs op afstand tijdens coronacrisis

We vinden het heel belangrijk in deze periode het leerproces van leerlingen en studenten zo goed als mogelijk door te laten gaan. Vanaf donderdag 19 maart realiseren we fasegewijs onderwijs op afstand. Hierbij valt te denken aan huiswerkopdrachten en/of online lessen. Uitgangspunt is om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Ook intake-activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 gaan zoveel mogelijk door.

Onderwijs en examens gaan zoveel zoveel mogelijk door
Voor examenkandidaten geldt dat het streven is om de examens en praktijkexamens door te laten gaan. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden. 

Nog niets bekend over de centrale eindexamens
We weten nu nog niet of de centrale eindexamens doorgaan. Minister Slob heeft aangegeven dat het ministerie OCW daarover vóór 6 april een besluit neemt.15-3-2020, 21.00 uur

Opnieuw verscherpte maatregelen: scholen moeten sluiten

Vanuit de overheid en het RIVM is besloten om alle scholen vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020 te sluiten. De examens gaan in ieder geval maandag 16 tot en met woensdag 18 maart niet door. 

Wat betekent dit voor leerlingen en studenten?​

 • Er zijn op al onze leslocaties géén lessen van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020. De gebouwen zijn wel open, mochten leerlingen en studenten spullen moeten ophalen.
 • De (school)examens gaan van maandag 16 tot en met woensdag 18 maart NIET door. We doen er alles aan om leerlingen en studenten zo snel mogelijk meer te laten weten over de examens.
 • Stages/BPV gaan zoveel als mogelijk gewoon door, tenzij het stagebedrijf ook dichtgaat. 
 • Mochten ouders/verzorgers in vitale beroepen werken en geen opvang kunnen vinden, dan kan de leerling/student op school terecht.

Hoe nu verder? 
Ouders van de VMBO-leerlingen en studenten krijgen uiterlijk woensdag 18 maart vóór 12.00 uur informatie over hoe nu verder. En mochten we wederom aanvullende informatie van het RIVM en/of de Rijksoverheid ontvangen, dan laten we dat ook weten.

Vragen?
Vanaf maandag 8.00 uur zijn we bereikbaar op de gebruikelijke telefoonnummers. Dringende zaken naar aanleiding van dit besluit, kun je mailen naar corona@nordwincollege.nl. In de mail graag de vraag, naam, telefoonnummer en de schoollocatie vermelden. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op. 


15-3-2020, 18.30 uur

We komen rond 20.00 uur met nieuwe informatie in het kader van de nieuwe maatregelen aangekondigd door het kabinet. Leerlingen/studenten jullie krijgen dit per mail en via intranet.


14-3-2020, 19.45 uur

Vandaag hebben wij besloten om de lessen op alle onderwijslocaties van Nordwin College drie dagen (van maandag 16 tot en met woensdag 18 maart) stop te zetten. Onze locaties blijven wel open en de (school)examens gaan gewoon door.

Onze uitgangspunten voor het nemen van dit besluit

 • We blijven de richtlijnen van de RIVM en de Rijksoverheid volgen. Dit betekent dat wij de vraag om het onderwijsproces door te laten gaan zo goed mogelijk proberen in te vullen.  
 • Echter maken wij ons ook zorgen over de grote groepen mensen die op school bij elkaar komen. Ondanks dat onze scholen kleinschalig zijn, vinden we het niet langer verstandig om onze lessen op de reguliere manier te blijven geven. 

Wat betekent dit voor ons als organisatie? 

 • Wij hebben een aantal dagen nodig om ons onderwijs – gegeven de bijzondere omstandigheden – zo goed mogelijk te organiseren. 
 • Wij verwachten vanaf donderdag 19 maart de lessen weer op onze onderwijslocaties te kunnen gaan verzorgen. Uiterlijk woensdag 18 maart vóór 12.00 uur informeren we je hoe we dat gaan doen.

Wat betekent dit voor leerlingen en studenten?

 • Er zijn géén lessen van maandag 16 tot en met woensdag 18 maart op alle leslocaties. De school is wel open, mochten leerlingen of studenten boeken of andere spullen moeten ophalen.
 • (School)examens gaan gewoon door omdat examens erg belangrijk zijn voor leerlingen en studenten. Bovendien organiseren wij de examens kleinschalig waardoor we geen risico’s verwachten. 
 • Stages/BPV gaan zoveel als mogelijk gewoon door, dit staat los van dit besluit. Het gaat alleen om de lessen op onze onderwijslocaties die niet doorgaan. 

Eventuele wijzigingen
Mochten de richtlijnen van de RIVM en/of de Rijksoverheid dit weekend nog veranderen, dan is het mogelijk dat we ons besluit moeten bijstellen. We informeren je hier dan zo snel mogelijk over. 
 
Heb je vragen?

Vanaf maandag 8.00 uur kun je ons bereiken op de gebruikelijke telefoonnummers. Heb je dringende zaken naar aanleiding van dit besluit? Stuur dan een mail naar corona@nordwincollege.nl. Wil je in de mail je vraag, naam, telefoonnummer en de schoollocatie vermelden? Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.


12-3-2020, 22.00 uur

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel en de situatie verandert voortdurend. We passen ons hierop als Nordwin College zo goed als mogelijk aan. Vanmiddag heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven over de verscherpte maatregelen die in ieder geval tot en met 31 maart 2020 gelden. In deze mail lees je de maatregelen die effect op jou en op het personeel hebben.

Maatregelen

 1. Scholen blijven open
  Scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs blijven open en de lessen gaan gewoon door.
 2. Thuisblijven als je ziekteverschijnselen hebt
  Heb je koorts of ziekteverschijnselen aan de luchtwegen zoals neusverkoudheid, hoesten of keelpijn? Dan verzoeken we je om thuis te blijven. Laat school dan wel weten als je niet naar school gaat. Bel je huisarts als je in een risicogebied bent geweest, koorts hebt, benauwd bent en als deze klachten verergeren.
 3. Bijeenkomsten en evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast
  Studiereizen, bijeenkomsten, excursies, evenementen, schooluitjes en congressen worden geannuleerd. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenland. Studenten die stage lopen in landen met code geel, oranje en rood breken we af. Deze studenten krijgen een alternatief onderwijsprogramma aangeboden. De studenten die in landen stage lopen met code groen kunnen gewoon doorgaan. Nieuwe buitenlandse stages worden tot 31 maart opgeschort. Voor wat betreft buitenlandse stages die we na 31 maart hebben gepland, daarover nemen we tijdig een besluit. Stages in Nederland gaan wel gewoon door. We volgen de richtlijnen en besluiten van het BPV-bedrijf.

De berichtgeving volgen we op de voet en we bereiden ons voor op eventuele noodzakelijk te nemen maatregelen. Hou deze pagina in de gaten voor verdere berichtgeving.


12-3-2020

Afgelopen dinsdag is het vermoeden ontstaan dat de vader van een leerling van onze locatie in Sneek het coronavirus heeft. GGD Fryslân heeft de vader inmiddels laten testen en de uitslag is positief. Dat betekent dat de vader inderdaad besmet is met het coronavirus.

De GGD heeft ons verder laten weten dat de overige gezinsleden nog steeds klachtenvrij zijn. Wel blijven zij uit voorzorg 14 dagen in thuisisolatie.

School blijft gewoon open
De GGD heeft ons opnieuw verzekerd dat de lessen kunnen doorgaan en school niet gesloten hoeft te worden. Mocht de GGD andere instructies geven, dan volgen we die natuurlijk meteen op en informeren je daar over.

Richtlijnen Rijksoverheid, GGD en RIVM
We willen nogmaals benadrukken dat wij steeds handelen volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD. Heb je daar vragen over? Kijk dan op de website van de RijksoverheidGGD Fryslân en het RIVM

Heb je klachten die lijken op het coronavirus?
Als je ernstige ziekteverschijnselen hebt zoals koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan je huisarts.

Meer informatie
Zodra we aanvullende informatie hebben, dan lees je dat op i-nordwin en op onze website. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via mailadres corona@nordwincollege.nl of telefoonnummer 058-2534000.


10-3-2020

Vandaag hebben wij het bericht ontvangen dat de vader van een leerling van onze locatie in Sneek vermoedelijk het coronavirus heeft. GGD Fryslân heeft laten weten dat de vader nog getest wordt op het virus. De leerling heeft geen klachten en is niet ziek, maar blijft op advies van de GGD uit voorzorg 14 dagen in thuisisolatie. De GGD geeft aan dat de leerling klachtenvrij is en verwacht daarom dat de leerling geen besmetting heeft veroorzaakt.

School blijft gewoon open
De school hoeft geen specifieke maatregelen te treffen. We volgen hierbij nauwlettend de instructies van de GGD. De GGD heeft ons verzekerd dat de school niet gesloten hoeft te worden. Mocht de GGD de school verdere instructies geven, voor maatregelen in de klas of de schoollocatie, dan volgen we die natuurlijk meteen op.

Richtlijnen Rijksoverheid, GGD en RIVM
We willen benadrukken dat wij steeds handelen volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD. Heb je daar vragen over? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid, GGD Fryslân en het RIVM. 

Wat kun je zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Heb je ziekteverschijnselen als last van de luchtwegen, hoesten, verkoudheid en koorts? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts of GGD Fryslân via 088 22 99 222 en bespreek eventuele vervolgstappen.

 • Goed en regelmatig handen wassen.
 • Niezen en hoesten in de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken en deze na gebruik direct weggooien.
 • Geen handen schudden.

Meer informatie
Zodra we aanvullende informatie hebben, dan lees je dat op onze website. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via mailadres corona@nordwincollege.nl of telefoonnummer 058-2534000.