Update coronavirus

Op deze pagina vind je alle informatie over het coronavirus.

Vragen en antwoorden

26 mei 2021

VMBO-locaties weer volledig open

Minister Slob van Voortgezet Onderwijs heeft bekendgemaakt dat middelbare scholen per 31 mei weer volledig open mogen voor alle scholieren. Vanaf 7 juni geldt een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs. De Nordwin College locaties gaan op 7 juni weer volledig open. Vanuit de locaties wordt hier aanvullend over gecommuniceerd.

Richtlijnen
Wanneer de vmbo-locaties weer volledig open gaan, hoeven de leerlingen geen anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar meer te houden. Wel moeten ze anderhalve meter afstand bewaren ten opzichte van de docenten en andere medewerkers.
Alle overige maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van mondkapjes en handen wassen blijven van kracht.

24 februari 2021

Meer fysiek onderwijs mogelijk bij vmbo- en mbo-locaties Aeres en Nordwin College
Het kabinet kondigde op 23 februari versoepelingen aan in de coronamaatregelen binnen het vmbo en het mbo. Door de versoepelingen is het, bovenop de reeds geldende uitzonderingen, vanaf 1 maart weer mogelijk aan alle vmbo-leerlingen en mbo-studenten een deel van de week op locatie onderwijs te geven. Voorwaarde hierbij is dat alle virusbeperkende maatregelen van kracht blijven.

De overheid verwacht dat door de versoepelingen alle vmbo-leerlingen tenminste anderhalve dag in de week fysiek onderwijs zouden kunnen krijgen. Voor mbo-studenten geldt de verwachting dat dit minimaal een dag in de week is. Bovendien geeft de overheid ook weer ruimte binnen het mbo voor praktijkonderwijs tijdens de avondklok-uren.
De vmbo- en mbo-locaties van Aeres en Nordwin College werken roosters uit die passen bij de nieuwe situatie en zullen de leerlingen en studenten hierover nader informeren.

Onveranderde uitgangspunten
Voor alle onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College geldt onveranderd:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO en Nordwin College VMBO-groen geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen doorgaat;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.


4 februari 2021

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 1 maart 2021
Als gevolg van de verlenging van de landelijke lockdown is de periode waarin voornamelijk afstandsonderwijs wordt gegeven verlengd tot en met 1 maart. Voor een aantal situaties blijven de onderwijslocaties geopend:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO en Nordwin College VMBO-groen geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen doorgaat;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Aanwezigheid medewerkers
De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen. Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

14-1-2021, 14.30 uur

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 7 februari 2021

Het kabinet maakte op 12 januari jongstleden bekend dat de landelijke lockdown met drie weken is verlengd. Bovendien zijn de anderhalve meter-maatregelen binnen het onderwijs verder aangescherpt. Hieronder een overzicht van wat dit betekent voor de leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers:

Onderwijs
De periode waarin op alle onderwijslocaties een groot deel van het fysiek onderwijs is vervallen, is verlengd tot en met 7 februari 2021. De huidige uitzonderingen op deze maatregelen blijven bestaan:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Afstandsregels aangescherpt
Waar mogelijk moeten leerlingen op het vmbo nu ook anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar gaan bewaren. Deze regel gold al voor studenten op het mbo en hbo en voor leerlingen, studenten en cursisten ten opzichte van docenten. Ook voor het Praktijkonderwijs (speciaal onderwijs) luidt de afstandsregel voor leerlingen onderling: ‘houd anderhalve meter afstand waar mogelijk’.
Waar van toepassing blijven verder de bestaande RIVM-richtlijnen gelden ten aanzien van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.


15-12-2020, 16.00 uur

Afstandsonderwijs binnen Aeres en Nordwin College van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet het besluit moeten nemen om landelijk fysieke onderwijsactiviteiten voor een groot deel stop te zetten. De maatregel duurt van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021. Hieronder staat welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers binnen Aeres en Nordwin College.

 • Met ingang van woensdag 16 december vervalt een groot deel van de lessen op de onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College. Waar mogelijk wordt overgeschakeld op afstandsonderwijs. Er is sprake van een aantal belangrijke uitzonderingen op deze maatregel:

o    Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan; 
o    Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
o    De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen en studenten en voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen;
o    Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;

 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is. 
 • De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen. 
 • Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.
 • Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat er tot half maart niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd wordt. 
 • Waar van toepassing blijven de RIVM-richtlijnen gelden ten aanzien van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes. 

Aeres en Nordwin College doen er alles aan om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden. 

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. De onderwijslocaties zullen hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.  

30-11-2020, 15.00 uur

Zoals verwacht stelt de Rijksoverheid per 1 december 2020 landelijk het dragen van een mondkapje verplicht in publieke binnenruimten en binnen het onderwijs. Omdat binnen Nordwin College het dragen van een mondkapje buiten de normale lessituatie al verplicht was, verandert er in praktische zin vrijwel niets voor onze leerlingen en studenten. 

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

 • De verplichting om een mondkapje te dragen geldt alleen voor plaatsen buiten de normale lessituatie. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. 
   
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het klaslokaal of in een vergaderruimte.
   
 • Ook in praktijklessen waarbij de 1,5 meter tussen leerkracht/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen.
   
 • Rekenend vanaf 1 december 2020 geldt de maatregel voor de duur van drie maanden, met mogelijkheid tot verlenging. 
   
 • De regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.
   
 • Het mondkapje heeft als doel de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan. De Rijksoverheid geeft aan dat een sjaal of bandana daartoe niet afdoende is. Ook een spatscherm (faceshield) wordt niet als mondkapje gezien, omdat deze de mond en neusgaten niet volledig bedekt.

De mondkapjesplicht geldt in principe voor iedereen in de school. Als er zwaarwegende redenen zijn om geen mondkapje te dragen, bijvoorbeeld wegens medische redenen, dan zoeken we naar passende maatregelen. Samen kunnen we het coronavirus zoveel mogelijk buiten de school houden. 

12-11-2020, 16.00 uur

Mondkapjes verplicht binnen vmbo- en mbo-locaties Aeres en Nordwin College

Met ingang van maandag 16 november 2020 geldt binnen alle vmbo- en mbo-locaties van Aeres en Nordwin College de verplichting om een mondkapje te dragen op plaatsen die buiten de normale lessituatie vallen. De Raad van Bestuur van Aeres heeft dit besluit genomen vanwege het aanhoudende risico op coronabesmettingen, terwijl het moeilijk is om op alle relevante plaatsen anderhalve meter afstand te garanderen.

Het is in de afgelopen maanden een grote uitdaging gebleken om het fysieke onderwijs zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden en de personele bezetting op peil te houden. Dit wordt bemoeilijkt doordat regelmatig medewerkers besmet raken, of in quarantaine moeten in afwachting van een testuitslag.

Met het oog op de maatregel gelden de volgende uitgangspunten:

 • De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor situaties die buiten de normale lessituatie vallen. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort.
 • Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen.
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het klaslokaal of in een vergaderruimte.
 • Zonder zwaarwegende reden geldt de verplichting voor iedereen. Dit betekent dus dat leerlingen, studenten en medewerkers zonder mondkapje niet in de school aanwezig kunnen zijn.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.

Binnen de locaties van Aeres en Nordwin College zijn in het belang van leerlingen, studenten en medewerkers tal van maatregelen genomen om de kans op coronabesmetting te minimaliseren en om de zorg om besmet te raken zoveel mogelijk weg te nemen. Het besluit tot een mondkapjesplicht is een onderdeel van dit pakket en loopt vooruit op de mondkapjesplicht die de overheid voornemens is vast te stellen en die naar verwachting per 1 december 2020 gaat gelden.

Door het reeds bestaande dringende advies tot het dragen van een mondkapje om te zetten in een verplichting ontstaat meer duidelijkheid, doordat scholen hierop kunnen handhaven.
We hopen van harte dat de coronasituatie snel onder controle is, waardoor het pakket aan maatregelen geleidelijk kan worden afgebouwd.

Leerlingen en hun ouders en studenten worden rechtstreeks geïnformeerd over de mondkapjesplicht.


15-10-2020, 16.00 uur

​​​​​In een persconferentie op 13 oktober 2020 kondigde het kabinet nieuwe maatregelen en adviezen aan, met als doel het aantal coronabesmettingen terug te dringen. We volgen de landelijke richtlijnen en waar nodig is het beleid met betrekking tot corona aangescherpt. Aeres en Nordwin College doen een klemmend beroep op iedereen binnen de organisatie om de maatregelen ter harte te nemen, zodat het coronavirus zo min mogelijk kans krijgt om zich verder te verspreiden. Een aantal belangrijke maatregelen op een rij:

Mondkapjes

 • Binnen alle onderwijs- en cursuslocaties van Aeres en Nordwin College geldt per 15 oktober 2020 het dringende advies tot het dragen van een mondkapje, op plaatsen die buiten de normale lessituatie vallen. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Het advies om buiten de lessituatie een mondkapje te dragen gold al voor de vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College en is nu in navolging op het advies van de Rijksoverheid verbreed.
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, b.v. op een werkplek, in het klaslokaal, of in een vergaderruimte.
 • Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers zorgen zelf dat ze over mondkapjes beschikken. Nu in heel Nederland het dringende advies geldt om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen, is het normaal om deze standaard in eigen bezit te hebben. Alleen bij praktijklessen worden, waar nodig, conform bestaande afspraken beschermende middelen verstrekt.
 • Aan bezoekers die geen mondkapje bij zich hebben, worden mondkapjes beschikbaar gesteld.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.

​Thuis of op locatie werken
Het beleid op het gebied van thuiswerken of op locatie is niet gewijzigd. De onderwijsactiviteiten van Aeres gaan door zoals we het tot op heden doen. Daar waar dit op locatie gebeurt is het onderwijzend personeel én het hiervoor noodzakelijk ondersteunend personeel aanwezig. Voor andere medewerkers, die niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn voor het primaire proces, geldt dat zij thuis werken tenzij het niet anders kan.

Bijeenkomsten
De Aeres-organisatie blijft terughoudend bij het organiseren van bijeenkomsten buiten het onderwijs om, zoals bijvoorbeeld open dagen. Het advies is om, indien mogelijk, de bijeenkomst online te organiseren en daarmee te voorkomen dat mensen vanuit verschillende huishoudens met elkaar in contact komen.

Wanneer voor de bijeenkomst toch mensen fysiek bijeen komen, geldt met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen een maximale groepsgrootte van 30 personen.

Het maximum van 30 personen geldt niet voor rechtstreeks aan onderwijs gerelateerde bijeenkomsten, zoals docentbijeenkomsten, lessen en trainingen.

5-10-2020, 16.00 uur

Beleid mondkapjes Nordwin College en Aeres

Alle middelbare scholieren in Nederland hebben vanaf maandag 5 oktober het dringende advies gekregen om buiten de lessen om en in pauzes een mondkapje te dragen. Dat besloot de rijksoverheid vorige week. Nordwin College en Aeres volgen dit landelijke advies op.

Veiligheid en gezondheid voorop
Nordwin College en Aeres hebben ervoor gekozen om dit landelijke advies op te volgen omdat wij een zo veilig en gezond mogelijke plek voor zowel leerlingen als medewerkers heel belangrijk vinden. Het afstand houden tussen medewerkers en leerlingen blijkt in de praktijk erg lastig, daarom denken we dat het goed is dat iedereen tussen de lessen door en in pauzes een mondkapje draagt. Op die manier creëren we ook voor anderen een veilige situatie.

Geen mondkapjes in de lessen
Leerlingen mogen het mondkapje weer afdoen zodra ze in de klas zitten. Als ze in praktijklessen geen 1,5 meter afstand van de docent kunnen houden, is het gewenst dat leerlingen dan ook een mondkapje dragen. Onderling hoeven leerlingen geen afstand te houden.

Duidelijkheid voor leerlingen en personeel
De rijksoverheid is tot het besluit van een dringend advies van het dragen van mondkapjes gekomen nadat de coronabesmettingen op scholen opliepen. Landelijke regie op het dragen van mondkapjes op scholen schept duidelijkheid voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel.

Mondkapjes kunnen bijdragen aan het voorkomen van besmettingen
Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Daarbij kan het helpen de onrust onder ouders en docenten weg te nemen. Het is belangrijk dat de andere coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling ook nageleefd worden.

Het is een dringend advies, geen verplichting
Schoolbesturen mogen zelf beslissen of een mondkapje verplicht wordt op hun scholen. Op dit moment geldt voor de leerlingen van Nordwin College een dringend advies, dus geen verplichting. 


2-10-2020, 10.00 uur

De rijksoverheid heeft een dringend advies gepubliceerd met betrekking tot het dragen van mondkapjes binnen het vo-onderwijs. Aeres en Nordwin College volgen dit advies en daarom gelden binnen onze organisatie vanaf 5 oktober a.s. de volgende richtlijnen:

 • Op alle vo-locaties (vmbo en praktijkonderwijs) van Aeres en Nordwin College geldt het dringende advies tot het dragen van een mondkapje in ruimtes waar anderhalve meter tussen leerlingen en leerkrachten niet te garanderen is. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht en leerling niet te garanderen is, geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen.
 • Op locaties waar vmbo en mbo gecombineerd zijn, geldt het bovenstaande dringende advies om praktische redenen ook voor het mbo-gedeelte.
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, b.v. op een werkplek, in het klaslokaal, of in een vergaderruimte.
 • Leerlingen, studenten en medewerkers zorgen zelf dat ze over mondkapjes beschikken. Nu in heel Nederland het dringende advies geldt om in openbare ruimtes mondkapjes te dragen, is het normaal om deze standaard in het bezit te hebben.   
 • Alleen bij praktijklessen worden, waar nodig, conform bestaande afspraken beschermende middelen verstrekt.
 • Aan bezoekers die geen mondkapje bij zich hebben, worden mondkapjes beschikbaar gesteld.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze regel al van toepassing was.

29-9-2020

Extra waakzaamheid

In de persconferentie van het kabinet werden op 28 september 2020 aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gaan in op 29 september en zijn drie weken geldig. Naar aanleiding hiervan geldt binnen Nordwin College het volgende:

 • De onderwijsactiviteiten gaan door zoals we het tot op heden doen. Daar waar dit op locatie gebeurt is het onderwijzend personeel en het hiervoor noodzakelijk ondersteunend personeel aanwezig.
 • Voor andere medewerkers die niet noodzakelijk zijn voor het primaire proces geldt dat zij thuiswerken tenzij het niet anders kan.
 • Nordwin College is zeer terughoudend bij het organiseren van bijeenkomsten buiten het onderwijs om, zeker als hiervoor niet noodzakelijke reisbewegingen plaats moeten vinden. Altijd geldt hierbij een maximale groepsgrootte van 30 personen.
 • Onveranderd worden de adviezen van de GGD en het RIVM gevolgd ten aanzien van het testen op corona en/of eventueel noodzakelijk thuisquarantaine.
 • De richtlijnen van het RIVM zijn leidend en daarnaast volgen de onderwijsinstellingen per sector de protocollen van de branche. We blijven waakzaam, met als doel om steeds een gezonde leer- en werkomgeving te creëren voor onze leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers.

19-8-2020, 13.00 uur

Leerlingen en hun ouders en studenten zijn geïnformeerd over hoe ons onderwijs er na de zomervakantie uitziet.

We gaan zorgvuldig om met de veiligheid van leerlingen, studenten en medewerkers in deze corona-situatie en werken daarom volgens de richtlijnen van het RIVM, het protocol Volledig openen Voortgezet Onderwijs en het Servicedocument 4.0 MBO. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons hieraan te houden.

We volgen de richtlijnen van het RIVM, dat betekent:

 • Leerlingen en studenten houden 1,5 meter afstand van volwassenen. Dit geldt ook voor studenten en volwassenen onderling. Om dit mogelijk te maken zijn er op verschillende plekken binnen de school looproutes gemaakt (eenrichtingsverkeer op de trappen). Op onze locatie Tadingastraat in Leeuwarden is het in de gangen en op de trap niet eenvoudig om je te houden aan de onderlinge afstand van 1,5 meter. Daarom adviseren we personeel en studenten om op deze locatie buiten de lokalen een mondkapje te dragen.
 • We verwachten van leerlingen en studenten dat ze in de school en op de pleinen rustig lopen om onbedoeld contact met volwassenen te vermijden.
 • We wassen of desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.
 • We zitten niet aan ons gezicht.
 • Je blijft thuis en je ouders melden je ziek als je last hebt van de volgende klachten:
  - Neusverkoudheid
  - Hoesten
  - Moeilijk ademen/benauwdheid
  - Koorts boven 38 graden
  - Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverkoudheid)
  Als je gedurende de schooldag deze klachten ontwikkelt, meld je je op de gebruikelijke wijze ziek bij de conciërge en ga je naar huis, nadat er contact is geweest met je ouders. Ook broers en zussen worden naar huis gestuurd.
 • We gaan ervan uit dat je 10 dagen in thuisquarantaine blijft als je bent teruggekeerd uit een risicogebied. We verzoeken je school hierover te informeren en pas fysiek op school te verschijnen nadat de 10 dagen thuisquarantaine verstreken zijn. Als jij (of iemand uit jouw huishouden) positief getest bent, dan blijf je 14 dagen thuis.
 • Je blijft thuis en je ouder(s)/verzorger(s) melden je afwezig als iemand in jouw huishouden koorts boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft. Je kunt weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Als je positief getest bent op Covid-19 dan blijf je tenminste 14 dagen thuis na start van de symptomen. Je mag weer naar school als je na deze 14 dagen en 24 uur klachtenvrij bent. Je ouder(s)/verzorger(s) melden je ziek en geven aan dat je positief getest bent.
 • Als iemand uit jouw huishouden positief getest is dan blijf je 14 dagen thuis. Je mag weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Je ouder(s)/verzorger(s) melden je afwezig en melden dat een huisgenoot positief getest is.
 • Als je tot een medische risicogroep behoort, kun je vrijgesteld worden van fysiek onderwijs. Dit is een beslissing van je ouder(s) in overleg met de school.

De richtlijnen van het protocol schrijven voor:

 • Dat leerlingen en studenten verzocht worden om zoveel mogelijk op de fiets te komen of zich te laten halen/brengen door een ouders/verzorger. Dit om de druk op het openbaar vervoer te verlagen.
 • Dat de school open is voor reguliere onderwijsactiviteiten onder begeleiding van onderwijs(ondersteunend) personeel. Voor andere groepsactiviteiten zoals excursies, vieringen en voorstellingen gelden de richtlijnen vanuit de overheid voor bijeenkomsten.
 • Stages van leerlingen en studenten kunnen doorgang vinden als de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarop de stagiair werkzaam is worden nageleefd.
 • Dat leerlingen en studenten niet in groepjes bij elkaar staan op het schoolterrein of bij de in- en uitgangen van de school. Dit om ervoor te zorgen dat volwassenen ongehinderd de school binnen kunnen gaan. We vragen de leerlingen om ook niet in groepjes naar de supermarkt te gaan, zodat het ook voor mensen buiten de school veilig blijft. Wees hier zelf verantwoordelijk voor en voorkom dat anderen jou erop moeten wijzen.
 • Voor praktische en beroepsgerichte vakken geldt dat de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk blijft gewaarborgd. Als dat niet mogelijk is, wordt het onderwijs op een andere manier georganiseerd. Dit is een door de RIVM toegestane afwijking van de landelijke maatregelen. In dat geval worden materialen waarmee docenten in aanraking kunnen komen na afloop van de les door leerlingen gereinigd.
 • Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden.

Voor ouders/verzorgers geldt:

 • Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of vieringen) met het strikt toepassen van triage en in achtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. Dit betekent dat ouders zich melden bij de conciërge. Scholen wordt gevraagd bij het maken van dergelijke afspraken rekening te houden met rustige tijdstippen.
   

18-6-2020, 16.00 uur

​​De verwachting is dat minister-president Rutte woensdag 24 juni weer een persconferentie geeft. We gaan ervan uit dat we dan meer informatie krijgen over de huidige maatregelen en eventuele veranderingen daarin. In de laatste week voor de zomervakantie informeren we onze leerlingen en hun ouders en studenten over wat dat voor hen betekent. 

27-5-2020, 10.00 uur

Onze leerlingen en hun ouders en studenten hebben gisteren of vandaag een mail met alle informatie over hoe we weer gedeeltelijk open gaan. We zijn erg blij dat we onze leerlingen en studenten weer op school mogen ontmoeten. We hanteren hierbij de belangrijkste uitgangspunten:

 1. De veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers moeten gewaarborgd zijn.
 2. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
 3. Op school geven we zoveel mogelijk lessen die moeilijk op afstand te geven zijn, zoals praktijklessen. Daarnaast blijven we online onderwijs aanbieden.
 4. Het openbaar vervoer moet zoveel mogelijk vermeden worden.

Afspraken

 • Zowel voor leerlingen, studenten als personeel geldt: je komt alleen naar school als dit noodzakelijk is.
 • Maximaal 20% van de bezetting van vóór de coronacrisis, mag vanaf 2 juni in de scholen/gebouwen aanwezig zijn.
 • We houden altijd 1,5 meter afstand.
 • De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is. Dit betekent dat het aantal lesmomenten beperkt zal zijn.
 • Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. In het lesrooster houden we daar rekening mee. Leerlingen en studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar school.
 • In onze scholen is materiaal beschikbaar zodat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht.
 • We maken de school en de werkplekken (en vooral de contactpunten en toiletten) dagelijks intensief schoon.

Thuisblijven bij (luchtweg)klachten
Als uw zoon of dochter één of meerdere van de volgende klachten heeft, dan moet hij/zij thuisblijven:
- neusverkouden
- hoesten
- moeilijk ademen/benauwd
- verhoging en koorts boven de 38 graden 
Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het personeel.

Lesrooster
Leerlingen krijgen hun lesrooster van de locatie waar ze op school zitten. Studenten vinden hun lesrooster in de groepsagenda van de ELO.

21-5-2020, 20.00 uur

Na Pinksteren mogen onze VMBO-leerlingen en MBO-studenten weer gedeeltelijk naar school! VMBO-leerlingen vanaf 2 juni en MBO-studenten vanaf 15 juni. Na de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben we van het kabinet richtlijnen gekregen over hoe we dat kunnen gaan organiseren. Wat dat voor onze leerlingen en studenten betekent, laten we hen volgende week via de mail weten.

3-4-2020, 19.00 uur

Het kabinet heeft 31 maart jl. aangekondigd dat de maatregelen in de aanpak van het coronavirus verlengd worden. Scholen blijven in ieder geval dicht tot en met de meivakantie. Voor onze scholen is dat tot en met 5 mei 2020.

Drie maatregelen
Nu de scholen langer dicht blijven, heeft het ministerie van onderwijs alle scholen opgeroepen verder te gaan op de ingeslagen weg. Dat betekent:

 1. Leerlingen en studenten krijgen in ieder geval tot de meivakantie onderwijs op afstand. 
 2. We proberen zoveel mogelijk online te toetsen en te examineren.
 3. Als dat niet kan, dan zoeken we manieren om toetsen en examens op school af te nemen, binnen de richtlijnen van het RIVM.

Leerlingen en studenten in het examenjaar
Als we ons aan de regels van het RIVM houden, dan kunnen we zoals we eerder lieten weten, de (school)examens en inhaaltoetsen vanaf 15 april aanbieden. Alle leerlingen en studenten krijgen uiterlijk een week voor de toets of het (school)examen de planning.

Leerlingen VMBO-groen leerjaar 3
Op dit moment is nog onduidelijk hoe we het PTA leerjaar 3 precies gaan afronden. We verwachten daar vóór de meivakantie meer duidelijkheid over te kunnen geven.
Leerlingen kunnen hun PTA-opdrachten en/of werkstukken die zij hebben gemaakt, digitaal inleveren.
Toetsen uit het PTA leerjaar 3 nemen we op dit moment niet af.

Onderwijs op afstand gaat door (alle klassen)
Het onderwijs op afstand gaat nog steeds door. Dat geldt voor alle leerjaren voor alle leerlingen en studenten.

(Buitenlandse) stages en excursies/BPV/LIP/Praktijkexamens op de bedrijven
Lopende en geplande stages/BPV/LIP in Nederland gaan nog steeds gewoon door, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Tenzij het bedrijf waar de student stage loopt ook dicht gaat. De nieuwe stageperiode (periode D) start na de meivakantie. Buitenlandse excursies en stages gaan dit schooljaar niet door. Voor MBO 3&4 geldt bovendien dat deze ook in periode A van het nieuwe schooljaar niet doorgaan. Of dat ook voor MBO Life Sciences geldt, is nu nog niet duidelijk.

Doorstromen van mbo naar hbo
Studenten die volgend studiejaar willen doorstromen naar het hbo, maar die door de coronacrisis hun mbo-opleiding niet op tijd kunnen afronden, mogen wel alvast starten met hun hbo-opleiding. Deze studenten krijgen een half jaar extra de tijd, tot 1 januari 2021, om hun mbo-opleiding alsnog te halen. Op www.duo.nl vind je meer informatie.


31-3-2020, 15.00 uur

Woensdag 1 april meer informatie over kabinetsbesluit
Vanavond verwachten we in de persconferentie van minister-president Rutte meer te horen over het vervolg van de huidige coronamaatregelen. Woensdagmiddag weten we wat het kabinetsbesluit gaat betekenen voor het onderwijs. Daarna informeren we je zo snel als mogelijk.

24-3-2020, 19.00 uur

Gisteren heeft het kabinet opnieuw verscherpte maatregelen afgekondigd. Daaropvolgend hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs vandaag bekendgemaakt wat dat voor het onderwijs betekent.

VMBO-groen

- Centraal Examen gaat niet door
De centrale examens in het VO gaan dit schooljaar niet door (geen theorie en geen praktijk). Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Gezien onze hoge slagingspercentages van de afgelopen jaren ben ik ervan overtuigd dat de docenten goed kunnen bepalen of een leerling diplomawaardig is.

- Schoolexamens en inhaaltoetsen gaan vanaf 15 april wel door
Vanaf 15 april bieden we weer schoolexamens en inhaaltoetsen aan. Dat betekent dat we in de komende weken de ruimte hebben om de examens goed in te plannen en het afstandsonderwijs verder in te richten. In de teams worden afspraken gemaakt over wie welke rol in de voorbereiding speelt. 

Ouders en leerlingen ontvangen het rooster voor de schoolexamens uiterlijk een week voor het eerste examen. Dan heeft de leerling voldoende tijd om zich voor te bereiden. Natuurlijk is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen van de vakdocent en/of coach. Het afstandsonderwijs gaat dan ook gewoon door.

- Stages
De lopende en geplande stages gaan nog steeds door. Tenzij het bedrijf waar de leerling stage loopt ook dicht gaat. Dan kan de leerling contact opnemen met de mentor of stagebegeleider van school. Nieuwe stages starten we tot nader order niet.

MBO

De MBO Raad heeft een gewijzigd standpunt ingenomen ten aanzien van examinering. Alle examens die op school plaatsvinden worden opgeschort tot tenminste 6 april. Wij volgen dit advies en nemen de ruimte om tot 15 april geen examens op school af te nemen. Daardoor kunnen we in de komende weken het afstandsonderwijs verder inrichten en kijken hoe examinering de komende maanden mogelijk is, vooral ook in de beroepspraktijk. Uiteraard volgen we altijd de richtlijnen van het RIVM.  

- Tot 15 april geen examens op school
Vanaf 15 april starten we weer met de examens. Studenten ontvangen uiterlijk een week vóór hun eerste examen een uitnodiging van het Examenbureau wanneer de examens plaatsvinden en hoe we dat gaan doen. Studenten hebben dan nog voldoende tijd om zich voor te bereiden. Natuurlijk kunnen zij voor extra ondersteuning ook altijd contact opnemen met hun coach.

- Praktijkexamens en proeven gaan door
Voor de studenten die in het laatste jaar zitten en gaan diplomeren, gaat de examinering bij BPV-locaties nog steeds zoveel mogelijk door. Vanzelfsprekend alleen volgens de richtlijnen van het RIVM. Voor de overige instellingsexamens, beroepsproeves, werkprocesexamens en keuzedeel-examens ontvangen studenten een persoonlijke uitnodiging van het Examenbureau. De al lopende werkprocesexamens, beroepsproeves en eventueel keuzedeel-examens gaan zoveel mogelijk door op het bedrijf. Mocht het bedrijf dichtgaan, dan ontvangt de student tijdig een nieuwe uitnodiging waar het examen zal plaatsvinden.

- Stages/BPV/LIP
Lopende en geplande stages/BPV/LIP in Nederland gaan nog steeds gewoon door, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Tenzij het bedrijf waar de student stage loopt ook dicht gaat. We verzoeken de student in dat geval direct contact op te nemen met de coach. De nieuwe stageperiode start na de meivakantie.
 

18-3-2020, 18.30 uur

Onderwijs op afstand tijdens coronacrisis

We vinden het heel belangrijk in deze periode het leerproces van leerlingen en studenten zo goed als mogelijk door te laten gaan. Vanaf donderdag 19 maart realiseren we fasegewijs onderwijs op afstand. Hierbij valt te denken aan huiswerkopdrachten en/of online lessen. Uitgangspunt is om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Ook intake-activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 gaan zoveel mogelijk door.

Onderwijs en examens gaan zoveel zoveel mogelijk door
Voor examenkandidaten geldt dat het streven is om de examens en praktijkexamens door te laten gaan. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden. 

Nog niets bekend over de centrale eindexamens
We weten nu nog niet of de centrale eindexamens doorgaan. Minister Slob heeft aangegeven dat het ministerie OCW daarover vóór 6 april een besluit neemt.15-3-2020, 21.00 uur

Opnieuw verscherpte maatregelen: scholen moeten sluiten

Vanuit de overheid en het RIVM is besloten om alle scholen vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020 te sluiten. De examens gaan in ieder geval maandag 16 tot en met woensdag 18 maart niet door. 

Wat betekent dit voor leerlingen en studenten?​

 • Er zijn op al onze leslocaties géén lessen van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020. De gebouwen zijn wel open, mochten leerlingen en studenten spullen moeten ophalen.
 • De (school)examens gaan van maandag 16 tot en met woensdag 18 maart NIET door. We doen er alles aan om leerlingen en studenten zo snel mogelijk meer te laten weten over de examens.
 • Stages/BPV gaan zoveel als mogelijk gewoon door, tenzij het stagebedrijf ook dichtgaat. 
 • Mochten ouders/verzorgers in vitale beroepen werken en geen opvang kunnen vinden, dan kan de leerling/student op school terecht.

Hoe nu verder? 
Ouders van de VMBO-leerlingen en studenten krijgen uiterlijk woensdag 18 maart vóór 12.00 uur informatie over hoe nu verder. En mochten we wederom aanvullende informatie van het RIVM en/of de Rijksoverheid ontvangen, dan laten we dat ook weten.

Vragen?
Vanaf maandag 8.00 uur zijn we bereikbaar op de gebruikelijke telefoonnummers. Dringende zaken naar aanleiding van dit besluit, kun je mailen naar corona@nordwincollege.nl. In de mail graag de vraag, naam, telefoonnummer en de schoollocatie vermelden. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op. 


15-3-2020, 18.30 uur

We komen rond 20.00 uur met nieuwe informatie in het kader van de nieuwe maatregelen aangekondigd door het kabinet. Leerlingen/studenten jullie krijgen dit per mail en via intranet.


14-3-2020, 19.45 uur

Vandaag hebben wij besloten om de lessen op alle onderwijslocaties van Nordwin College drie dagen (van maandag 16 tot en met woensdag 18 maart) stop te zetten. Onze locaties blijven wel open en de (school)examens gaan gewoon door.

Onze uitgangspunten voor het nemen van dit besluit

 • We blijven de richtlijnen van de RIVM en de Rijksoverheid volgen. Dit betekent dat wij de vraag om het onderwijsproces door te laten gaan zo goed mogelijk proberen in te vullen.  
 • Echter maken wij ons ook zorgen over de grote groepen mensen die op school bij elkaar komen. Ondanks dat onze scholen kleinschalig zijn, vinden we het niet langer verstandig om onze lessen op de reguliere manier te blijven geven. 

Wat betekent dit voor ons als organisatie? 

 • Wij hebben een aantal dagen nodig om ons onderwijs – gegeven de bijzondere omstandigheden – zo goed mogelijk te organiseren. 
 • Wij verwachten vanaf donderdag 19 maart de lessen weer op onze onderwijslocaties te kunnen gaan verzorgen. Uiterlijk woensdag 18 maart vóór 12.00 uur informeren we je hoe we dat gaan doen.

Wat betekent dit voor leerlingen en studenten?

 • Er zijn géén lessen van maandag 16 tot en met woensdag 18 maart op alle leslocaties. De school is wel open, mochten leerlingen of studenten boeken of andere spullen moeten ophalen.
 • (School)examens gaan gewoon door omdat examens erg belangrijk zijn voor leerlingen en studenten. Bovendien organiseren wij de examens kleinschalig waardoor we geen risico’s verwachten. 
 • Stages/BPV gaan zoveel als mogelijk gewoon door, dit staat los van dit besluit. Het gaat alleen om de lessen op onze onderwijslocaties die niet doorgaan. 

Eventuele wijzigingen
Mochten de richtlijnen van de RIVM en/of de Rijksoverheid dit weekend nog veranderen, dan is het mogelijk dat we ons besluit moeten bijstellen. We informeren je hier dan zo snel mogelijk over. 
 
Heb je vragen?

Vanaf maandag 8.00 uur kun je ons bereiken op de gebruikelijke telefoonnummers. Heb je dringende zaken naar aanleiding van dit besluit? Stuur dan een mail naar corona@nordwincollege.nl. Wil je in de mail je vraag, naam, telefoonnummer en de schoollocatie vermelden? Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.


12-3-2020, 22.00 uur

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel en de situatie verandert voortdurend. We passen ons hierop als Nordwin College zo goed als mogelijk aan. Vanmiddag heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven over de verscherpte maatregelen die in ieder geval tot en met 31 maart 2020 gelden. In deze mail lees je de maatregelen die effect op jou en op het personeel hebben.

Maatregelen

 1. Scholen blijven open
  Scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs blijven open en de lessen gaan gewoon door.
 2. Thuisblijven als je ziekteverschijnselen hebt
  Heb je koorts of ziekteverschijnselen aan de luchtwegen zoals neusverkoudheid, hoesten of keelpijn? Dan verzoeken we je om thuis te blijven. Laat school dan wel weten als je niet naar school gaat. Bel je huisarts als je in een risicogebied bent geweest, koorts hebt, benauwd bent en als deze klachten verergeren.
 3. Bijeenkomsten en evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast
  Studiereizen, bijeenkomsten, excursies, evenementen, schooluitjes en congressen worden geannuleerd. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenland. Studenten die stage lopen in landen met code geel, oranje en rood breken we af. Deze studenten krijgen een alternatief onderwijsprogramma aangeboden. De studenten die in landen stage lopen met code groen kunnen gewoon doorgaan. Nieuwe buitenlandse stages worden tot 31 maart opgeschort. Voor wat betreft buitenlandse stages die we na 31 maart hebben gepland, daarover nemen we tijdig een besluit. Stages in Nederland gaan wel gewoon door. We volgen de richtlijnen en besluiten van het BPV-bedrijf.

De berichtgeving volgen we op de voet en we bereiden ons voor op eventuele noodzakelijk te nemen maatregelen. Hou deze pagina in de gaten voor verdere berichtgeving.


12-3-2020

Afgelopen dinsdag is het vermoeden ontstaan dat de vader van een leerling van onze locatie in Sneek het coronavirus heeft. GGD Fryslân heeft de vader inmiddels laten testen en de uitslag is positief. Dat betekent dat de vader inderdaad besmet is met het coronavirus.

De GGD heeft ons verder laten weten dat de overige gezinsleden nog steeds klachtenvrij zijn. Wel blijven zij uit voorzorg 14 dagen in thuisisolatie.

School blijft gewoon open
De GGD heeft ons opnieuw verzekerd dat de lessen kunnen doorgaan en school niet gesloten hoeft te worden. Mocht de GGD andere instructies geven, dan volgen we die natuurlijk meteen op en informeren je daar over.

Richtlijnen Rijksoverheid, GGD en RIVM
We willen nogmaals benadrukken dat wij steeds handelen volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD. Heb je daar vragen over? Kijk dan op de website van de RijksoverheidGGD Fryslân en het RIVM

Heb je klachten die lijken op het coronavirus?
Als je ernstige ziekteverschijnselen hebt zoals koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan je huisarts.

Meer informatie
Zodra we aanvullende informatie hebben, dan lees je dat op i-nordwin en op onze website. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via mailadres corona@nordwincollege.nl of telefoonnummer 058-2534000.


10-3-2020

Vandaag hebben wij het bericht ontvangen dat de vader van een leerling van onze locatie in Sneek vermoedelijk het coronavirus heeft. GGD Fryslân heeft laten weten dat de vader nog getest wordt op het virus. De leerling heeft geen klachten en is niet ziek, maar blijft op advies van de GGD uit voorzorg 14 dagen in thuisisolatie. De GGD geeft aan dat de leerling klachtenvrij is en verwacht daarom dat de leerling geen besmetting heeft veroorzaakt.

School blijft gewoon open
De school hoeft geen specifieke maatregelen te treffen. We volgen hierbij nauwlettend de instructies van de GGD. De GGD heeft ons verzekerd dat de school niet gesloten hoeft te worden. Mocht de GGD de school verdere instructies geven, voor maatregelen in de klas of de schoollocatie, dan volgen we die natuurlijk meteen op.

Richtlijnen Rijksoverheid, GGD en RIVM
We willen benadrukken dat wij steeds handelen volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD. Heb je daar vragen over? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid, GGD Fryslân en het RIVM. 

Wat kun je zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Heb je ziekteverschijnselen als last van de luchtwegen, hoesten, verkoudheid en koorts? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts of GGD Fryslân via 088 22 99 222 en bespreek eventuele vervolgstappen.

 • Goed en regelmatig handen wassen.
 • Niezen en hoesten in de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken en deze na gebruik direct weggooien.
 • Geen handen schudden.

Meer informatie
Zodra we aanvullende informatie hebben, dan lees je dat op onze website. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via mailadres corona@nordwincollege.nl of telefoonnummer 058-2534000.